Ojcostwo dziecka i instytucja zaprzeczenia ojcostwa – część II
6 września, 2018
Jaki sąd rozstrzyga sprawy o rozwód?
6 września, 2018

Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka

Z doświadczenia wiem, że zagadnienie dotyczące czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka może przysporzyć wielu problemów osobom, które nie do końca zdają sobie sprawę z jego powagi. Małoletnie dziecko pozostające pod opieką prawną swoich przedstawicieli ustawowych, którymi zazwyczaj są rodzice, może stać się np. stroną umowy darowizny, czy spadkobiercą. Są to dwa główne źródła, z których może pochodzić majątek małoletniego. Ze względu na niepełnoletność dziecka, a co za tym idzie jego brak pełnej zdolności do czynności prawnych, to do jego przedstawicieli ustawowych należy obowiązek sprawowania pieczy nad majątkiem małoletniego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza jednak pewne ograniczenia swobody sprawowania przez rodziców tejże pieczy. Nie mogą oni bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka. Przepisy nie określają dokładnie co należy rozumieć pod tym pojęciem. Istotne znaczenia mają tu zatem skutki, które dana czynność może wywołać dla majątku dziecka.

Do czynności przekraczających zwykły zarząd należy bez wątpienia sprzedaż nieruchomości należącej do dziecka. Czynność taka dokonana bez zgody sądu opiekuńczego jest nieważna. Do zawarcia umowy sprzedaży przed notariuszem konieczne jest przedłożenie postanowienia sądu zezwalającego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd. Inną czynnością wymagającą zezwolenia sądu opiekuńczego jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Sąd bada bowiem, czy odrzucenie spadku będzie czynnością rzeczywiście korzystną dla majątku małoletniego. W tym przypadku pojawia się bardzo częsty błąd rodziców- występują oni do sądu z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka i uważają następnie, że postanowienie zezwalające na dokonanie takiej czynności zastępuje samą czynność. Zdarzyło mi się niejednokrotnie, że trafił do mnie rodzic zdziwiony wezwaniem do zapłaty przesłanym przez instytucję kredytową, a skierowanym do małoletniego dziecka jako spadkobiercy dłużnika. Otrzymanie postanowienia sądu nie zastępuje bowiem oświadczenia rodzica o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego. Po otrzymaniu postanowienia sądu należy udać się do notariusza celem złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku lub złożyć takie oświadczenie przed sądem w toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Co ciekawe, nie jest potrzebne zezwolenie sądu opiekuńczego na przyjęcie spadku w imieniu małoletniego. Przepisy chronią jego interesy wprowadzając zasadę, że przyjmuje on spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że nie odpowiada swoim majątkiem za długi spadkowe.