Czym jest instytucja zaprzeczenia macierzyństwa?
6 września, 2018
Ojcostwo dziecka i instytucja zaprzeczenia ojcostwa – część I
6 września, 2018

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wyróżnia się trzy przyczyny obligujące sąd do pozbawienia władzy rodzicielskiej:

1) wystąpienie trwałej przeszkody w jej wykonywaniu;

2) nadużywanie władzy rodzicielskiej;

3) rażące zaniedbywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców.

 

Przez trwałą przeszkodę uniemożliwiającą wykonywanie władzy rodzicielskiej należy rozumieć taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe w tym sensie, że albo według rozsądnego przewidywania nie można ustalić czasu istnienia tej przyczyny, albo będzie ona istniała przez długi czas. Można tu wskazać takie sytuacje, jak pobyt rodzica w zakładzie karnym w celu odbycia wieloletniej kary pozbawienia wolności, wyjazd za granicę na stałe przy jednoczesnym całkowitym braku zainteresowania pozostawionym w kraju dzieckiem, choroba nierokująca ustąpienia lub remisji, a wyłączająca możliwość wykonywania władzy rodzicielskiej.

 

Nadużywanie władzy rodzicielskiej polega na wysoce nagannym zachowaniu się rodzica wobec dziecka, np. stosowaniu kar cielesnych, nadmiernym karceniu, zmuszaniu do nieodpowiedniej pracy, nakłanianiu do popełnienia przestępstwa. Za nadużycie władzy rodzicielskiej i rażące zaniedbywanie wynikających z niej obowiązków można uznać celowe izolowanie dziecka od drugiego rodzica i jego psychiczne sobie podporządkowanie. Co istotne w ramach tej przesłanki mieszczą się również zachowania rodzica, które nie są skierowane wprost wobec osoby dziecka.  Przykładowo w postanowieniu z 7 września 2000r., (sygn. akt I CKN 931/2000) Sąd Najwyższy uznał, że: „agresywne zachowanie, stan nietrzeźwości, grożenie matce, zakłócanie spokoju domowego, wszystkie te zachowania uczestnika są manifestowane w obecności dziecka, nie można więc twierdzić, że pozostawały poza sferą oddziaływania na nie i to oddziaływania bezpośredniego. Z poczynionych ustaleń wynika, że uczestnik nie narzuca sobie jakichkolwiek ograniczeń w związku z obecnością dziecka, co oznacza, iż nie poczuwa się w żadnej mierze do troski o jego uczucia, świadomie naraża je na nieuniknione, negatywne przeżycia. Wszystko to stwarza stan poważnego zagrożenia dla prawidłowego rozwoju dziecka”.

 

Rażące zaniedbywanie obowiązków to zaniedbywanie poważne lub takie o mniejszej wadze, lecz nacechowane nasileniem złej woli, uporczywością i niepoprawnością. Naruszeniem obowiązków wobec dziecka z całą pewnością jest uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych na jego rzecz, brak zainteresowania jego losem, czy wreszcie nieutrzymywanie kontaktów z dzieckiem z przyczyn leżących po stronie rodzica.

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje zerwania wszelkich więzi między rodzicami pozbawionymi tej władzy, a dzieckiem. W szczególności rodzice ci zachowują prawo do kontaktów z dzieckiem – chyba, że sąd opiekuńczy zakaże tych kontaktów, nadal istnieje obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka oraz zostają zachowane zasady dziedziczenia.