Zmiany w prawie spodkowym
4 września, 2018
Czym jest instytucja zaprzeczenia macierzyństwa?
6 września, 2018

Kierowanie dzieckiem

W art. 96 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawodawca dookreślił obowiązek wychowania dziecka. Jednocześnie wskazał na konieczność „kierowania” dzieckiem. Obowiązek „kierowania” dotyczy udzielania dziecku rad, co do podejmowania określonych decyzji. Wskazać należy, że obowiązek wykonywania władzy rodzicielskiej i kierowania dzieckiem nie może naruszać jego godności i praw. W przeciwnym wypadku ma miejsce nadużycie władzy rodzicielskiej, które może prowadzić do jej ograniczenia, a w wypadkach skrajnych do jej pozbawienia.

Obowiązek wychowania

Obowiązek wychowania dziecka obejmuje dbałość tak o jego rozwój fizyczny, jak i duchowy. Przy wykonywaniu tego obowiązku rodzice powinni kierować się uzdolnieniami dziecka. Należy podkreślić, że rodzice przed powzięciem decyzji dotyczącej dziecka powinni wysłuchać go oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Powyższe oznacza, że rodzice nie mogą zmuszać dziecka na przykład do gry na pianinie, jeżeli zdecydowanie się temu sprzeciwia ani nie ma uzdolnień muzycznych. Takie zachowanie rodziców stanowi nadużycie władzy rodzicielskiej, które może uzasadniać ingerencję sądu opiekuńczego.

Wydaje się, że przez obowiązek należytego przygotowania do pracy dla dobra społeczeństwa wynikającego z omawianego artykułu należy rozumieć wychowanie dziecka zgodnie z systemem wartości, który jest uznawany w polskim społeczeństwie. Dziecko powinno być zatem wychowywane w poszanowaniu wspólnych wartości dla społeczeństwa. Przeciwny model wychowania opiera się na wpajaniu dziecku, że najważniejsze jest zaspokajanie własnych potrzeb bez liczenia się z innymi.

Zgodnie z tezą wyroku SN z dnia 26 października 1999 r., II CKN 11/99 (niepubl.): „W ramach określonego w omawianym artykule obowiązku należytego przygotowania dziecka do pracy przez rodziców mieści się również obowiązek zapewnienia dziecku – stosownie do jego uzdolnień – odbycie studiów w systemie dziennym (stacjonarnym)”. Realizacja obowiązku przygotowania dziecka do pracy powinna uwzględniać zdolności dziecka. Wyjaśnić należy, że rodzice są obowiązani przygotować dziecko „należycie do pracy”, co obecnie nie zawsze wiąże się z ukończeniem studiów wyższych.

Obowiązek alimentacyjny

Z realizacją omawianego obowiązku związany jest także obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka. Zakres obowiązku alimentacyjnego zależy między innymi od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Potrzeby należy uznać za „usprawiedliwione”, jeżeli ich realizacja stanowi wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 96 k.r.o. Przykładowo, jeżeli dziecko nie ma predyspozycji do studiów wyższych, przy ustalaniu wysokości alimentów nie należy brać pod uwagę wydatków związanych ze studiami, ponieważ w powyższej sytuacji rodzice nie mają obowiązku zapewnienia dziecku wyższego wykształcenia.

Warto zapamiętać:

omawiany artykuł dotyczy wykonywania obowiązków wchodzących w zakres władzy rodzicielskiej, która trwa do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Po osiągnięciu przez dziecko 18 lat rodzice realizują obowiązek alimentacyjny do czasu usamodzielnienia się dziecka.