Właściwość sądu- co to takiego?
6 września, 2018
Testament i co dalej?
6 września, 2018

Gdzie poświadczę podpis i dowód osobisty?

Bardzo często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi poświadczania dokumentów przez radcę prawnego i adwokata. Zdarza się bowiem, że potrzebujemy do urzędów lub innych instytucji np. uwierzytelnionej kopii dowodu osobistego, czy innego dokumentu. Poświadczeń dokumentów dokonuje NOTARIUSZ. Działa on w zakresie swoich uprawnień jako osoba zaufania publicznego i czynności dokonane przez niego mają charakter dokumentu urzędowego. Prawdą jest, że radca prawny i adwokat mogą poświadczać za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, ale dotyczy to jedynie dokumentów używanych w toku sprawy, w której reprezentują oni danego Klienta.

Jeśli zatem potrzebują Państwo poświadczyć własnoręczność podpisu, zgodność dokumentu z oryginałem, sporządzić poświadczenie dziedziczenia, sporządzić umowę w formie aktu notarialnego (np. umowa spółki z o.o., umowa sprzedaży nieruchomości), sporządzić testament lub pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, należy udać się do notariusza.

Koszt poświadczenia własnoręczności podpisu to około 20-30 zł, a koszt poświadczenia dowodu osobistego za zgodność z oryginałem jest mniejszy niż 10 zł.