Kierowanie dzieckiem
6 września, 2018
Pozbawienie władzy rodzicielskiej
6 września, 2018

Czym jest instytucja zaprzeczenia macierzyństwa?

Zgodnie z art. 6112 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zaprzeczenia macierzyństwa można żądać tylko wówczas, jeżeli w akcie urodzenia jest wpisana jako matka kobieta, która dziecka nie urodziła. Z uwagi na sporządzanie aktu urodzenia na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, przypadki niezgodności aktu urodzenia z rzeczywistym stanem, gdy chodzi o osobę matki, będą należały do wyjątków. Może to mieć miejsce w przypadku porodów domowych pod nieobecność położnej czy lekarza (albo ich nieuczciwości i potwierdzenia nieprawdy), gdy jako matka podawana jest inna kobieta niż ta, która dziecko urodziła. Może to dotyczyć także zamiany noworodków w zakładzie opieki zdrowotnej, choć są to sytuacje występujące bardzo rzadko.

Legitymacja procesowa przysługuje szerokiemu kręgowi podmiotów:

– dziecku przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, a jeżeli kobieta ta nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy, a więc kurator występuje tu jako strona pozwana, a nie reprezentant nieżyjącej kobiety,

– matce przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka i przeciwko dziecku, a jeżeli kobieta ta nie żyje – przeciwko dziecku,

– kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka przeciwko dziecku,

– mężczyźnie, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, przeciwko dziecku i tej kobiecie, a jeżeli ona nie żyje – przeciwko dziecku. Według uzasadnienia rządowego projektu zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2008 r., legitymacja procesowa będzie przysługiwała: mężowi kobiety wpisanej w akcie urodzenia jako matka dziecka, mężczyźnie, który uznał ojcostwo względem dziecka kobiety wpisanej do aktu urodzenia jako matka dziecka, mężczyźnie, którego ojcostwo ustalono sądownie na tej podstawie, że w okresie koncepcyjnym obcował z kobietą wpisaną w akcie urodzenia jako matka dziecka,

– prokuratorowi przeciwko kobiecie wpisanej jako matka w akcie urodzenia dziecka oraz mężczyźnie, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem jej macierzyństwa, a jeżeli osoby te nie żyją – kuratorowi ustanowionego na ich miejsce oraz dziecku.

Prawomocny wyrok orzekający o zaprzeczeniu macierzyństwa ma moc wsteczną, podobnie jak wyrok w odniesieniu do zaprzeczenia ojcostwa. Stwierdza on stan rzeczy, jaki istniał w chwili urodzenia dziecka. Na skutek prawomocnego zaprzeczenia macierzyństwa ustaje władza rodzicielska kobiety do tego czasu wpisanej w akcie urodzenia jako matka. Wygasają także wzajemne obowiązki alimentacyjne dotychczasowych stron stosunku prawno-rodzinnego.

Warto zapamiętać:

Orzecznictwo wskazuje, że nie należy uznawać roszczenia rzekomej matki o zwrot kwot wyłożonych na utrzymanie i wychowanie dziecka, przed zaprzeczeniem macierzyństwa.