Testament i co dalej?
6 września, 2018
Płytki schodowe
21 września, 2018

Co może przyspieszyć sprawę rozwodową?

Powody, dla których małżeństwo decyduje się na rozwód są zazwyczaj poważne i wynikają z obiektywnych przesłanek. Często zdarza się, że rozkład pożycia jest wynikiem winy jednej ze stron (np. w przypadku, gdy jeden z małżonków dopuścił się zdrady małżeńskiej lub w wyniku agresji i nadużywania alkoholu współmałżonka dalsze współżycie nie jest możliwe). Wtedy sprawy rozwodowe są z jednej strony szczególnie bolesne, a z drugiej wiążą się z chęcią zamknięcia pewnego etapu w życiu. Zarówno jeden, jak i drugi motyw sprawia, że małżonkowie chcą, aby sprawa rozwodowa skończyła się jak najszybciej. Niestety, w praktyce to właśnie sprawy z orzekaniem o winie toczą się najdłużej, niekiedy latami. Jest to związane nie tylko z koniecznością udowodnienia winy jednej ze stron, a więc przedstawienia odpowiednich dowodów, np. świadków itd., ale często wiąże się także z wzajemnym przerzucaniem odpowiedzialności za rozkład pożycia z jednej strony na drugą.

 

Brak orzekania o winie

Ułatwić, a co za tym idzie, skrócić postępowanie rozwodowe może wniesienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie żadnej ze stron. Okres oczekiwania na wyznaczenie rozprawy rozwodowej może być co prawda dość długi, ale w takiej sytuacji sąd może orzec rozwód już na pierwszej rozprawie uznając, że spełnione zostały przesłanki ku temu niezbędne, czyli nastąpił między stronami trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

 

Porozumienie w sprawie opieki nad dziećmi

Wiele problemów podczas sprawy rozwodowej przysparza ustalenie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi małżonków. Dotyczy to nie tylko przyznania opieki nad dzieckiem (zazwyczaj jednej ze stron), ale także ustalenia kontaktów z dziećmi oraz podziału kosztów ich utrzymania. Można uniknąć rozstrzygania przez sąd wszystkich tych kwestii, a co za tym idzie przyspieszyć postępowanie sądowe, jeżeli małżonkowie sami dojdą do porozumienia w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. W takim wypadku Sąd uwzględnia ich porozumienie, oczywiście pod warunkiem, że jest ono zgodne z dobrem dziecka.

 

Podział majątku podczas odrębnego postępowania

Jeżeli chodzi o majątek wspólny, sąd może orzec o jego podziale podczas postępowania rozwodowego na wniosek jednego z małżonków. Nie może to jednak prowadzić do zwłoki w postępowaniu o rozwód, wobec czego zazwyczaj o podział majątku toczy się odrębne postępowanie. Podział majątku leży w gestii eksmałżonków, którzy mogą starać się o jego podział na drodze sądowej lub nie. Jeśli nie dojdą do porozumienia, toczy się odrębne postępowanie cywilne w tej sprawie. Sprawę o podział majątku wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie większej części majątku wspólnego (tzn. jeżeli większość część majątku zajmuje nieruchomość, wniosek należy złożyć do sądu, w którego okręgu leży ta nieruchomość). Wniosek o podział majątku może złożyć każdy z eksmałżonków.