Pełna i ograniczona władza rodzicielska

Anna Kozbur        18 sierpnia 2015        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie na temat sytuacji dziecka podczas rozwodu rodziców przedstawiliśmy jedynie zarys najważniejszych kwestii, które są poruszane podczas postępowania rozwodowego i dotyczą wspólnych małoletnich dzieci stron. Z naszych obserwacji wynika, że najwięcej wątpliwości budzi zazwyczaj kwestia ustalenia opieki nad dzieckiem i przyznania jej obojgu lub jednemu z rodziców. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ nawet jeśli strony przestają pełnić rolę żony i męża i w świetle prawa nie są już małżonkami, to nadal pozostają rodzicami. W większości przypadków w takiej sytuacji obydwojgu rodzicom w takim samym stopniu zależy na dobru ich dzieci, nawet jeśli mają na ten temat różne zdania. Jednak mimo dobrych chęci, nie zawsze mogą oni pełnić obowiązki rodzicielskie w takim samym zakresie jak przed rozwodem. Wynika to chociażby z racji różnego miejsca zamieszkania, ale także ze względu na fakt, że to sąd decyduje ostatecznie o podziale władzy rodzicielskiej i co za tym idzie, ustanowieniu opieki nad dziećmi.

 

Sąd może orzec o opiece i kontaktach z dzieckiem podczas sprawy rozwodowej lub odrębnego postępowania. Władza rodzicielska może zostać powierzona obojgu rodzicom tylko przy spełnieniu określonych warunków, o których wspominaliśmy już w poprzednim poście. Rodzice powinni przedstawić zgodny plan opieki nad dzieckiem i kontaktów z nim, który musi być podyktowany dobrem dziecka. Dodatkowym warunkiem jest zdolność rodziców do współdziałania w sprawach dziecka, którą ocenia sąd. Jeśli sąd postanowi o przyznaniu pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, mogą oni ustalić opiekę naprzemienną, tzn. dziecko będzie mogło mieszkać raz z jednym, raz z drugim rodzicem (oczywiście pod warunkiem że takie rozwiązanie będzie najlepszym zabezpieczeniem interesów dziecka, tzn.  zostaną dzięki temu zaspokojone potrzeby dziecka i nie wpłynie to negatywnie na jego harmonijny rozwój).

 

Jeżeli natomiast ww. warunki nie zostaną spełnione, sąd zadecyduje o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Często wiele osób ma wątpliwości co do tego pojęcia i zastanawia się np. ile czasu będą mogli spędzać z dzieckiem lub czy mają prawo zabronić dziecku wyjazdu za granicę z drugim rodzicem. Otóż, rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską może widywać się z dzieckiem tak często, jak wymaga tego dobro dziecka – jest to sprawa indywidualna. Nie ma żadnego limitu lub minimum, a więc to, że rodzic widuje dziecko np. co drugi weekend wynika zazwyczaj z ustaleń pomiędzy eksmałżonkami. Co do pozostałych praw i obowiązków, w wyroku sądowym sąd wskazuje wyraźnie zakres ograniczonej władzy rodzicielskiej. Jeżeli sąd orzeknie, że ogranicza władzę rodzicielską do współdecydowania o najważniejszych sprawach dziecka, oznacza to, że rodzic ten ma prawo decydować np. o wyjeździe dziecka za granicę. Jeżeli nie wyrazi zgody na wyjazd, rodzic z pełną władzą rodzicielską może zwrócić się o taką zgodę do sądu opiekuńczego. Może się jednak zdarzyć, że sąd ograniczy władzę rodzicielską do współdecydowania o sprawach dziecka takich jak wybór szkoły i zawodu – wtedy zgoda drugiego rodzica na wyjazd za granicę nie będzie potrzebna, bo ma on tylko takie uprawnienia, jakie nadał mu sąd.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: