Na czym polega zawieszenie władzy rodzicielskiej?

Zbigniew Machowski        20 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Sąd opiekuńczy może wydać orzeczenie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej w razie wystąpienia po stronie jednego rodzica lub obojga rodziców, przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie tej władzy. Niezwykle istotne jest, by przeszkoda ta ma charakter przemijający, a z okoliczności sprawy wynika, że przeszkoda ta ustanie w niedługim, możliwym do określenia czasie, a w każdym razie przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. Przeszkodę taką może stanowić pobyt w więzieniu, czy też długotrwały pobyt za granicą. Podobnie może powstać konieczność zawieszenia władzy w razie długotrwałego pobytu rodzica w szpitalu.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej należy odróżnić od pozbawienia, bowiem w wyniku zawieszenia władzy rodzicielskiej, rodzic nie jest pozbawiony tej władzy, ale nie może jej wykonywać. Zawieszenie władzy rodzicielskiej nie wyłącza konieczności uzyskania zgody rodzica, którego władza rodzicielska została zawieszona, na przysposobienie dziecka. W przypadku zawieszenia władzy rodzicielskiej obojga rodziców sąd opiekuńczy ustanawia dla małoletniego opiekę prawną.

Władza rodzicielska na czas trwania zawieszenia jakby spoczywa. Jak już powyżej wyjaśniono, przesłanką zawieszenia władzy rodzicielskiej jest przemijająca przeszkoda w jej wykonywaniu. Chodzi tu więc – w przeciwieństwie do trwałej przeszkody – o takie przeszkody, które ze względu na swój charakter zazwyczaj ustają i można się spodziewać podjęcia przez rodziców, którym poza tym nie brak ku temu kwalifikacji, dalszego wykonywania tej władzy. Nie jest to jednak jedyna przesłanka. Z zawartego w art. 110 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zwrotu „sąd może”, odnoszącego się do zawieszenia władzy rodzicielskiej, wynika, że w zasadzie decyzja, czy zawieszenie jest potrzebne, zależy od uznania sądu, które oczywiście nie może być dowolne, lecz musi być podyktowane dobrem dziecka i wszechstronną oceną całokształtu okoliczności sprawy. Inaczej sprawa będzie się przedstawiać, gdy drugie z rodziców żyje i sprawuje należycie władzę rodzicielską, inaczej zaś, gdy nie żyje lub jest pozbawione władzy rodzicielskiej.

Ustanie przyczyny, która legła u podstaw zawieszenia władzy rodzicielskiej, nie powoduje, że władza rodzicielska odżywa z mocy prawa. Konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o uchylenie postanowienia o zawieszeniu władzy rodzicielskiej. Sąd nie bada, czy uchylenie zawieszenia jest celowe. Nie jest wyłączona możliwość wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej, jeżeli sąd opiekuńczy uzna, że ingerencja w tę władzę jest niezbędna.

Warto zapamiętać:

Zawieszenie władzy rodzicielskiej nie daje podstaw do orzeczenia o przysposobieniu dziecka.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: