Ile trwa obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka?

Zbigniew Machowski        04 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Zgodnie z przepisami, czas trwania obowiązku alimentacyjnego w odniesieniu do małżonka uznanego za winnego rozkładu pożycia, zarówno gdy świadczy on na rzecz drugiego winnego małżonka, jak i w sytuacji świadczeń na rzecz małżonka nie ponoszącego tej winy, nie jest z góry ograniczony żadnym terminem. Wyjątkowo i tylko w jednym wypadku, a mianowicie jeżeli zobowiązanym do świadczeń jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, jego obowiązek alimentacyjny wygasa na podstawie art. 60 § 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, po pięciu latach od orzeczenia rozwodu. Przepis ten przewiduje jednak, z uwagi na szczególne okoliczności, możliwość przedłużenia tego terminu przez sąd na żądanie uprawnionego.

Przedłużenie obowiązku alimentacyjnego dotyczy, jak już wyżej wspomniano, tylko obowiązku występującego pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami nieponoszącymi winy rozkładu pożycia. Co istotne, obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami stanowi kontynuację obowiązku alimentacyjnego istniejącego w czasie trwania małżeństwa, a jego przedłużenie polega na przekształceniu obowiązku małżonka niewinnego na obowiązek alimentacyjny oparty na zasadach ogólnych. Przedłużenia tego obowiązku można żądać już w pozwie, a orzec o nim można w wyroku rozwodowym, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe, mające stały charakter okoliczności, takie jak kalectwo czy choroba psychiczna.

Zdaniem Sądu Najwyższego po przedłużeniu, stosownie do okoliczności, omawiany obowiązek może nie być już ograniczony w czasie lub być ograniczony określonym terminem. Jednak w doktrynie wskazano trafnie, że sąd może, stosownie do dających się przewidzieć okoliczności (np. konieczność osobistej pieczy nad dziećmi do określonego czasu) oznaczyć końcową datę przedłużenia. Podzielając ten pogląd wskazać tutaj można ponadto takie wypadki jak konieczność ukończenia studiów, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, zakończenie leczenia lub rehabilitacji.

Dodatkowo wskazać należy, że wyjątkowe okoliczności do przedłużenia okresu alimentacji, mogą występować nie tylko po stronie uprawnionej, ale i zobowiązanej do alimentacji, np. kilkunastokrotnie wyższe zarobki zobowiązanego. Dodatkowo, strony mogą też zawrzeć umowę, w której określą same dłuższy niż pięcioletni czas trwania obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny względem rozwiedzionego małżonka ograniczony jest ponadto, z istoty rzeczy, czasem trwania przesłanek (np. niedostatku). Wreszcie, wygaśnięcie obu postaci omawianego obowiązku następuje zawsze w przypadku zawarcia nowego małżeństwa przez uprawnionego do alimentów.

Warto zapamiętać:

Nie wymaga się, aby małżonek niewinny znajdował się w niedostatku. Wystarczy, aby rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: