Czy można żądać alimentów od byłego małżonka?

Zbigniew Machowski        29 marca 2016        Komentarze (0)

Po orzeczeniu rozwodu, każde z małżonków ma prawo pójść swoją drogą i rozpocząć nowe życie. Istnieją jednak sytuacje, gdy jeden z małżonków może dochodzić od drugiego obowiązku alimentacyjnego. Sytuacja taka może mieć miejsce nie tylko po orzeczeniu rozwodu, lecz także po orzeczeniu separacji.

Dochodzenie alimentów następuje przez zgłoszenie wniosku na rozprawie w obecności drugiego małżonka albo w piśmie, które należy doręczyć drugiemu małżonkowi.

Omawianą instytucję reguluje art. 60 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym:

§1 Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§2 Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Niedostatek po rozwodzie

Jest to pojęcie względne, uzależnione w dużej mierze od zakresu usprawiedliwionych potrzeb. Niedostatek bowiem można tłumaczyć jako brak środków na pełne pokrycie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, tzn. na zapewnienie sobie normalnych warunków bytowych adekwatnych do wieku i stanu zdrowia, pomimo wykorzystania przez niego wszystkich dostępnych legalnie i w granicach rozsądku możliwości w celu uzyskania niezbędnych dochodów. Usprawiedliwione potrzeby uzależnione są od wieku, stanu zdrowia, wykształcenia, zdolności i trybu życia prowadzonego w trakcie związku małżeńskiego przez uprawnionego. Inna np. będzie w tym znaczeniu sytuacja kobiety, która ma zawód poszukiwany na rynku pracy, ale przez lata nie pracowała zawodowo i prowadziła dom (może zatem wykorzystać swoje umiejętności i uzyskiwać dochody, chyba że nie pozwala jej na to stan zdrowia bądź wiek małoletnich dzieci, których nie chce posyłać do żłobka), od kobiety, która również prowadziła w trakcie małżeństwa dom, gdyż takie były uzgodnienia między małżonkami, nie pracowała zarobkowo i nie może uzyskać w związku z tym świadczeń emerytalnych, a jest w wieku emerytalnym i nie może znaleźć pracy.

Pogorszenie sytuacji materialnej

Pogorszenie sytuacji materialnej na skutek rozwodu, musi być istotne, to znaczy wywołujące konieczność rezygnacji z takiej ogólnie stopy życiowej, jaką dana osoba miała zapewnioną w trakcie trwania związku małżeńskiego – przy założeniu, że związek ten funkcjonuje prawidłowo. Przy ocenie stanu pogorszenia się sytuacji życiowej na skutek rozwodu sąd bierze pod uwagę taką sytuację materialną, jaką małżonek niewinny w czasie trwania małżeństwa powinien był mieć, a nie tę, którą faktycznie miał w następstwie nieprawidłowego i niewłaściwego postępowania współmałżonka.

Warto zapamiętać:

Małżonek ubiegający się o alimenty nie może zostać uznanym za wyłącznie winnego rozpadu pożycia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: