WŁADZA RODZICIELSKA

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Zbigniew Machowski        14 czerwca 2016        Komentarze (0)

Wyróżnia się trzy przyczyny obligujące sąd do pozbawienia władzy rodzicielskiej:   1) wystąpienie trwałej przeszkody w jej wykonywaniu; 2) nadużywanie władzy rodzicielskiej; 3) rażące zaniedbywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców.   Przez trwałą przeszkodę uniemożliwiającą wykonywanie władzy rodzicielskiej należy rozumieć taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe w tym sensie, że […]

Ojcostwo dziecka i instytucja zaprzeczenia ojcostwa – część II

Zbigniew Machowski        07 czerwca 2016        Komentarze (0)

Cel procesu o zaprzeczenie ojcostwa Celem procesu o zaprzeczenie ojcostwa jest usunięcie stanu prawnego niezgodnego z rzeczywistym biologicznym pochodzeniem dziecka, a więc uchylenie dotychczasowego ustalenia na podstawie domniemania, że mąż matki jest ojcem dziecka. Cel ten można osiągnąć tylko przez wykazanie dowodami przede wszystkim biologicznymi, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Stronami procesu o […]

Ojcostwo dziecka i instytucja zaprzeczenia ojcostwa – część I

Zbigniew Machowski        07 czerwca 2016        Komentarze (0)

Pojęcie ojcostwa Ojcostwo – odmiennie niż macierzyństwo – polega na genetycznym związku mężczyzny z dzieckiem, polegającym na posiadaniu w połowie genotypu cech pochodzących od określonego mężczyzny, który jest ojcem dziecka. Stan ten jest niepodzielny i w świetle prawa każdy człowiek może mieć tylko jednego ojca. Sposoby ustalenia ojcostwa Prawo rodzinne przewiduje trzy sposoby ustalenia ojcostwa: […]

Piecza nad dzieckiem

Zbigniew Machowski        27 maja 2016        Komentarze (0)

Kierowanie dzieckiem W art. 96 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawodawca dookreślił obowiązek wychowania dziecka. Jednocześnie wskazał na konieczność „kierowania” dzieckiem. Obowiązek „kierowania” dotyczy udzielania dziecku rad, co do podejmowania określonych decyzji. Wskazać należy, że obowiązek wykonywania władzy rodzicielskiej i kierowania dzieckiem nie może naruszać jego godności i praw. W przeciwnym wypadku ma […]

Czym jest instytucja zaprzeczenia macierzyństwa?

Zbigniew Machowski        12 maja 2016        Komentarze (0)

Zgodnie z art. 6112 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zaprzeczenia macierzyństwa można żądać tylko wówczas, jeżeli w akcie urodzenia jest wpisana jako matka kobieta, która dziecka nie urodziła. Z uwagi na sporządzanie aktu urodzenia na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, przypadki niezgodności aktu urodzenia z rzeczywistym stanem, gdy chodzi […]