Maj 2016

Piecza nad dzieckiem

Zbigniew Machowski        27 maja 2016        Komentarze (0)

Kierowanie dzieckiem W art. 96 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawodawca dookreślił obowiązek wychowania dziecka. Jednocześnie wskazał na konieczność „kierowania” dzieckiem. Obowiązek „kierowania” dotyczy udzielania dziecku rad, co do podejmowania określonych decyzji. Wskazać należy, że obowiązek wykonywania władzy rodzicielskiej i kierowania dzieckiem nie może naruszać jego godności i praw. W przeciwnym wypadku ma […]

Czym jest instytucja zaprzeczenia macierzyństwa?

Zbigniew Machowski        12 maja 2016        Komentarze (0)

Zgodnie z art. 6112 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zaprzeczenia macierzyństwa można żądać tylko wówczas, jeżeli w akcie urodzenia jest wpisana jako matka kobieta, która dziecka nie urodziła. Z uwagi na sporządzanie aktu urodzenia na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, przypadki niezgodności aktu urodzenia z rzeczywistym stanem, gdy chodzi […]

Koniec z odbieraniem dzieci rodzicom z powodu ubóstwa

Zbigniew Machowski        06 maja 2016        Komentarze (0)

W dniu 11 lutego 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowaną większością głosów (za głosowało 409 posłów, przeciw – 2, wstrzymało się 25 posłów), uchwalił zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, właśnie nowelizacja ta weszła w życie. Co najważniejsze, w myśl art. 1123 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli […]